Begeleiding

Wij bieden hulp bij

Z
Psychiatrische problematiek
Z
Begeleiding aan vluchtelingen
Z
Verslaving
Z
ADHD en Autisme
Z
Problemen rondom werk en inkomen
Z
Problemen rondom financiën
Z
Gebrek aan dagstructuur
Z
Verwaarlozing van jezelf of je leefomgeving
Z
Licht verstandelijke beperking

Wat bieden wij

Psychosociale begeleiding

Bij driehoekzorg wordt de focus gelegd op persoonlijke groei en ontwikkeling van de cliënt, in relatie tot het functioneren in zijn omgeving. De begeleider kijkt samen met cliënt naar mogelijkheden om je zelf te zijn en je verder te ontwikkelen. Het kan zijn dat de cliënt nare gebeurtenissen heeft meegemaakt, zich eenzaam voelt, gevoelens van onmacht, onzekerheid en angst ervaart. De cliënt kan daar lichamelijk ziek van worden met het gevolg vast te lopen in het dagelijks functioneren. Driehoekzorg beschikt over de juiste expertise om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen naar herstel. Tijdens het begeleidingsproces worden de krachten van de cliënt inventariseert en wordt er doormiddel van een concreet plan gewerkt aan de gestelde doelen. De omgeving van cliënt maakt deel uit in de begeleiding en wordt zo veel mogelijk meegenomen in het begeleidingsproces.

Praktische hulp en ondersteuning

Driehoekzorg besteed veel aandacht aan het bouwen van een vertrouwensband met de cliënt. Bij ons is het van belang dat wij een band hebben met de cliënt. Dit kan door samen praktische zaken op te pakken. Wij leren de cliënt stap voor stap de vaardigheden om eigen administratie bij te houden, sociale contacten aan te gaan en tips om de eigen situatie inzichtelijk te maken. Zelfredzaamheid staat bij ons centraal, door een coachende rol in te nemen kunnen wij dit realiseren.

Hoe werken wij

Hulpverleningsplan, 7 leefgebieden

Na de aanmelding wordt er een kennismakingsgesprek ingepland met cliënt en worden de wensen en behoeften besproken. De krachten worden inventariseert en aan de hand van de 7 leefgebieden wordt een plan opgesteld met concrete doelen.

Interculturele begeleiding

Onze begeleiders hebben niet alleen kennis om cultuursensitief te zijn maar ook cultuurspecifieke kennis. Om dit te kunnen bereiken hebben wij personeel in dienst met diverse achtergronden. Daarnaast vraagt cultuursensitief werken om een open en belangstellende houding, zonder uit te gaan van vooroordelen en vanzelfsprekendheden. Een groot bewustzijn van eigen cultuur en die van de cliënt neemt veel onbegrip en frustratie weg.

Krachtgericht werken

Driehoekzorg kijkt naar de krachten van cliënt, legt hier de focus op waardoor mensen sterker worden en de regie weer terugkrijgen. Dit doen we door consequent de cliënt centraal te stellen, zoeken naar vaardigheden en talenten waar de cliënt ‘’energie’’ van krijgt.

Thuisbegeleiding

Driehoekzorg geeft begeleiding en ondersteuning in de veilige omgeving van cliënt. De meeste succesfactoren van driehoekzorg zijn volgens het thuis begeleiden. Vanuit huis wordt er structuur en heldere afspraken gemaakt.

Herstelbenadering

Onze begeleiders kijken niet naar het probleem maar naar de oplossing. Wij leggen de focus op herstel en bedenken met cliënt hoe hij ondanks zijn ziektebeeld zijn krachten kan inzetten om te blijven functioneren in de samenleving.

De cliënt, de mensen in zijn omgeving, professionals en de begeleider zijn belangrijke actoren en worden zo veel mogelijk betrokken