Verwijzers

Behandeling

Driehoekzorg biedt behandeling aan voor Kind&Jeugd, 6-18 jaar, binnen de Generalistische Basis GGZ. Het betreft een laagdrempelige en kortdurende vorm van behandeling, gericht op relatief lichte GGZ-problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan:

Z
Angst
Z
Trauma
Z
Stemmingsstoornissen
Z
Dwangstoornissen
Z
Tics
Z
Negatief zelfbeeld
Z
AD(H)D
Z
Autismespectrumstoornissen
Contra-indicaties betreffen onder andere:
Z
Verslavingsproblematiek
Z
Ernstige suïcidaliteit
Z
Psychiatrische problematiek in engere zin (bijv. psychoses)
Z
Complex trauma

Ouderbegeleiding

Wanneer jouw patiënt/cliënt aangeeft in de opvoeding vast te lopen, zijn er verschillende mogelijkheden voor (ouder)begeleiding binnen Driehoekzorg. Zo is er begeleiding in te zetten en kan er voor complexere opvoedvraagstukken een gedragsdeskundige ingeschakeld worden. Zie hiervoor ook de informatie onder ‘Begeleiding’.

Werkwijze

Per cliënt wordt gekeken wat een passende behandeling is. Behandelingen die worden geboden, kennen hun fundament in de cognitieve gedragstherapie en worden waar nodig aangevuld met (ouder)begeleiding. Behandeling zal in de huidige situatie voornamelijk online plaatsvinden en wordt uitgevoerd door SKJ-geregistreerde orthopedagogen.
Behandeling en begeleiding worden indien nodig/wenselijk geïntegreerd met elkaar aangeboden. Dit betekent dat vaardigheden die in de behandeling worden aangeleerd, in de praktijk geoefend kunnen worden met een begeleider. De begeleider kan, waar nodig, cultuurspecifieke kennis inzetten.

Aanmelding

Er zijn verschillende mogelijkheden om een cliënt aan te melden.

Huisarts, jeugdarts of een medisch specialist:
Via Zorgdomein kunt u een verwijsbrief naar ons verzenden.

Sociaal wijkteam of ander deskundige van/via de gemeente:
Een cliënt kan door het invullen van het aanmeldformulier op onze website aangemeld worden, mits de cliënt over een toeleiding vanuit het wijkteam beschikt. Daarnaast kan de toeleiding ook via (beveiligde) mail verstuurd worden. De aanmelding kan dan gestuurd worden naar: info@driehoekzorg.nl

Na aanmelding van de cliënt beoordelen wij of er voldoende inhoudelijke informatie beschikbaar is om een inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid van een GGZ-traject bij Driehoekzorg. Indien wij meer inhoudelijke informatie nodig hebben, bellen wij de cliënt voor een pre-intake.

Mocht u zelf vragen hebben, kunt u ons altijd bereiken op het telefoonnummer dat links op de website staat.

Wachttijd

Op dit moment is er geen wachtlijst om bij Driehoekzorg in behandeling te komen.

De cliënt, de mensen in zijn omgeving, professionals en de begeleider zijn belangrijke actoren en worden zo veel mogelijk betrokken