Doelgroepen

Psychiatrische problematiek (persoonlijkheidsstoornis, stress en trauma)

Bij Driehoekzorg staan de begeleiders dicht bij cliënten. Wij kennen hun verhaal, hun klachten, hun angsten en hun drijfveren. Dit stelt onze begeleiders in staat samen met de cliënt concrete doelstellingen te formuleren die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt.

Een essentieel aspect in de begeleiding van driehoekzorg is de samenwerking met cliënt en de behandelrelatie. Het gevoel van onveiligheid bij de cliënt vraagt om specifieke afstemming van de begeleider op de cliënt. Daarnaast helpt betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de begeleider naar de cliënt om het contact aan te gaan.

Met de begeleider wordt gekeken wat de cliënt kan helpen om het ‘’gewone’’ leven weer op te pakken. Het sociale netwerk speelt hier een belangrijke rol in en wordt zo veel mogelijk betrokken.

Verslaving

Driehoekzorg biedt begeleiding voor mensen met middelengebruik, misbruik of verslaving. Een van ons belangrijke aspect is een respectvolle bejegening voor het bevorderen van de motivatie voor verandering.   

De begeleider zet zich in voor psycho-educatie bij de cliënt en bij het netwerk van cliënt. Daarnaast richt de begeleider zich op oplossingsgerichte -, motiverende gespreksvoering en bemoeizorg. Er wordt met de cliënt een begeleidingsplan, signaleringsplan en preventieplan ter voorkoming van terugval opgesteld.  

De begeleider van driehoekzorg biedt ook ondersteuning bij het bemiddelen naar wonen, werk of schuldsanering. Tijdens de begeleiding wordt regelmatig overlegd tussen de cliënt, de begeleider, behandelaar en andere betrokkenen thuis en/of begeleidingsmilieu.  

Wij streven naar een krachtige samenwerking met de behandelaar met als uitgangspunt een goede basis te creëren waarin behandeling en begeleiding effectief ingezet kan worden. 

Vluchtelingen

Vluchtelingen kunnen zich niet voorbereiden op hun vertrek naar Nederland. Ze moeten vaak snel vluchten omdat hun leven in gevaar is. Na het vertrek uit eigen land kampen veel vluchtelingen met stress en psychische problemen. Niet alleen psychische problemen kunnen een rol spelen maar ook cultuurverschillen en taalbarrière. De begeleiders van driehoekzorg zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp aan deze doelgroep. Zo wordt er rekening gehouden met de cultuurverschillen, psychische problemen en taal.  

De begeleiders bieden hulp in eigen taal en werken cultuursensitief. Bij aanmelding wordt er samen met cliënt gekeken naar de hulpvraag en op basis daarvan wordt er een concreet plan opgesteld.  

De begeleiders helpen de cliënten bij het vinden van de weg naar hun nieuwe toekomst. Dit wordt gedaan door aandacht te besteden aan het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid, zodat zij sneller zelfstandig kunnen werken aan hun nieuwe toekomst. 

Bij psychische problemen wordt er samen met cliënt gezocht naar een passende behandelaar. Samenwerking met behandelaar en/of andere hulpinstanties worden zo goed mogelijk georganiseerd.  

Licht verstandelijke beperking

Driehoekzorg begeleidt en ondersteunt mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Onze cliënten ervaren problemen bij het zelfstandig uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De begeleider brengt in kaart in hoeverre de cliënt in staat is tot autonoom functioneren.  

Tijdens de begeleiding wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van cliënt. De begeleider van driehoekzorg onderzoekt samen met cliënt wat nodig is om hem zo goed mogelijk actief te laten participeren, met als doel het behoud van zelfstandigheid en het stimuleren van zelfvertrouwen.  

De ondersteuning van Driehoekzorg is onder andere gericht op: 

  • Hulp bij administratie en post 
  • Samen afspraken maken bij verschillende en/of betrokken instanties  
  • Het trainen van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te worden  
  • Gesprekken voeren in moeilijke situaties  
  • Hulp bij het structureren en organiseren van het huishouden 

ADHD

De begeleiding is een belangrijk onderdeel van de behandeling van ADHD. Driehoekzorg biedt begeleiding op een praktische en gestructureerde manier om jou te helpen bij het benoemen van problemen en het stapsgewijs leren oplossen hiervan. Jouw begeleider kijkt samen met jou en de behandelaar wat de doelen zijn en stelt samen met jou een plan op.
Voorbeelden van problemen die wij vaak tegenkomen tijdens de begeleiding zijn: slechte planning en agendavoering, chaotische administratie, geen overzicht over de financiën, geen dag-/nachtritme, eetpatroon en lichaamsbeweging.

Misschien is het zo dat je door gedragsproblemen niet goed in de klas of ergens anders kan functioneren. De begeleider komt dan naar de plek toe waar jij ondersteuning nodig hebt. Het kan ook zo zijn dat ouders opvoedproblemen ervaren. De begeleider van driehoekzorg komt dan bij het gezin thuis om opvoedondersteuning te bieden.

Autisme

Autisme kan zich op verschillende manieren en gradaties uiten. De mogelijkheden tot maatschappelijke participatie, persoonlijkheidsontwikkeling en intellectuele mogelijkheden is voor ieder mens met autisme verschillend. Elke cliënt krijgt daarom bij ons begeleiding op maat. De begeleiders besteden aandacht aan het vormgeven van de begeleiding voor de specifieke levensfase waarin de cliënt zich bevindt. Hierbij worden de kwaliteiten, krachten en uiteraard het netwerk van cliënt betrokken.

De begeleiding richt zich bijvoorbeeld op de ondersteuning bij het uitvoeren van taken en het handhaven of bevorderen van de zelfredzaamheid en de integratie in de samenleving. De begeleiders komen wekelijks op huisbezoek om daarbij te ondersteunen.

Het komt vaak voor dat ouders van kinderen met autisme tegen allerlei problemen thuis kampen en de draagkracht nog maar klein is. Hierdoor kunnen ouders het gevoel krijgen dat zij tekortschieten in het opvoeden. De begeleiders van driehoekzorg kunnen alle leden van het gezin ondersteunen, bij het vergroten van de competenties binnen het gezin en het opnieuw aanbrengen van evenwicht.

Huiselijk geweld

Driehoekzorg begeleidt vrouwen, mannen, kinderen en/of gezinnen die in hun thuissituatie te maken hebben met huiselijk geweld, waarbij de situatie veilig genoeg is om in de eigen omgeving te blijven wonen of waarbij het mogelijk is om zelf voor een veilige woonomgeving te zorgen. Mensen die niet voldoende veilig zijn om thuis te kunnen wonen, begeleiden wij bij het zoeken en vinden van een veilige woonomgeving. Dit doen wij door samen te werken met instanties.

Driehoekzorg start met een risico-inventarisatie en het opstellen van een veiligheidsplan. Wij brengen in kaart welke begeleiding nodig is en welke hulpbronnen ingezet kunnen worden.

Ons doel is het vergroten van de veiligheid en het geweld te stoppen.

We bieden ook opvoedondersteuning aan om weer een veilig leefklimaat voor de kinderen te creeren en ouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die hiervoor noodzakelijk zijn.

Uw vragen en onzekerheden nemen wij serieus