Jeugd en gezin

Wat bieden wij

Z
Opvoedondersteuning, (opvoeden in twee culturen)
Z
Omgaan met emoties
Z
Zorgen rondom veiligheid
Z
Echtscheidingen (ouderschapsbemiddeling en/of begeleide omgang
Z
Depressie of andere stemmingsproblemen
Z
Verslaving (gamen, drugs en alcohol, seksverslaving)
Z
Gedrags- of ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, ASS of een verstandelijke beperking)
Z
Ingrijpende gebeurtenissen

Hoe werken wij

Systeemgericht werken

Kennis van en aandacht voor het gezin is voor Driehoekzorg cruciaal. De begeleider gaat met het gezin de situatie in kaart brengen, kijken waar de krachten zitten en wat nodig is. Een breed scala aan hulpvragen houdt immers allemaal direct verband met het gezin en de omgeving. Systeemgericht werken kan bijvoorbeeld helpend zijn wanneer zorgen zijn om veilig opgroeien, echtscheidingen, gedrags-of ontwikkelingsproblemen en/of ingrijpende gebeurtenissen. Door niet alleen naar de cliënt te kijken maar het hele systeem mee te nemen in het zorgproces kunnen we de doelen behalen.

Coaching

Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren kan naast gezinsbegeleiding ingezet worden als losstaande interventie. Gezinsleden beïnvloeden de cliënt en omgekeerd beïnvloedt de cliënt de andere gezinsleden. Onze meerwaarde in de beginfase zit vooral in het bouwen van een vertrouwensband waardoor doelen in de begeleidingsfase behaald kunnen worden.

Interculturele begeleiding

Onze begeleiders hebben niet alleen kennis om cultuursensitief te zijn maar ook cultuurspecifieke kennis. Om dit te kunnen bereiken hebben wij personeel in dienst met diverse achtergronden. Daarnaast vraagt cultuursensitief werken om een open en belangstellende houding, zonder uit te gaan van vooroordelen en vanzelfsprekendheden. Een groot bewustzijn van eigen cultuur en die van de cliënt neemt veel onbegrip en frustratie weg.

De cliënt, de mensen in zijn omgeving, professionals en de begeleider zijn belangrijke actoren en worden zo veel mogelijk betrokken